top of page

Algemene Voorwaarden Yvette de Lint | Hormooncoach & Orthomoleculair Therapeut

 

Algemene voorwaarden Yvette de Lint | Hormooncoach & Orthomoleculair Therapeut, vertegenwoordigd door mw. Yvette C.L. de Lint, hierna te noemen orthomoleculair therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80409067 en gevestigd aan de Deventersestraat 16 te (2587 SZ) Den Haag, ZH.

 

Bij de eerste afspraak met de orthomoleculair therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden.

 

De orthomoleculair therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De orthomoleculaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

 

Art. 1. Definities.

 1. De orthomoleculair therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten mw. Yvette C.L. de Lint.

 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de orthomoleculair therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

 

Art. 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd orthomoleculair therapeut en de cliënt.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het bedrijf Yvette de Lint | Hormooncoach & Orthomoleculair Therapeut, voor de uitvoering waarvan door Yvette de Lint | Hormooncoach & Orthomoleculair Therapeut derden dienen te worden betrokken.

 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Art. 3.  Uitvoering van de behandelovereenkomst.

 1. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de orthomoleculair therapeut en de opdrachtgever waarin wordt afgesproken, dat de orthomoleculair therapeut handelingen als screening, onderzoeken, adviezen en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de opdrachtgever te voldoen.

 2. Orthomoleculair therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de opdrachtgever in alle fasen van de behandeling. Zij zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op de orthomoleculair therapeut rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de orthomoleculair therapeut worden medegedeeld en verplicht zich middels het anamnesegesprek alle relevante informatie aan de orthomoleculair therapeut te verstrekken.

 4. De orthomoleculair therapeut verplicht zich de opdrachtgever correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 5. Orthomoleculair therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

 6. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.

 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.

 8. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 9. Orthomoleculair therapeut heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

 2. Orthomoleculair therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 3. Orthomoleculair therapeut heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

 

Artikel 5. Opzegging.

Opdrachtgever en orthomoleculair therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.). De orthomoleculair therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

 

Artikel 6. Overmacht.

Indien de orthomoleculair therapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de orthomoleculair therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

Artikel 7. Annulering.

 1. Afspraken dienen telefonisch of per What’s App/sms/voicemailbericht/email minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.

 2. De orthomoleculair therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de orthomoleculair therapeut eveneens 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

 

Art. 8.  Geheimhouding.

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 

Art. 9. Klachten.

Orthomoleculair therapeut is aangesloten bij beroepsvereniging MBOG. Indien opdrachtgever klachten heeft over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kan opdrachtgever gebruik maken van een klachtprocedure. De opdrachtgever kan de klachtencommissie hiervoor inschakelen.

 

Art. 10. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, middels directe overmaking op het door orthomoleculair therapeut aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.

 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de orthomoleculair therapeut, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

 3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de orthomoleculair therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.

 4. Indien de zaak is overgedragen aan het door orthomoleculair therapeut gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de orthomoleculair therapeut zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.

 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Art. 11. Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van Orthomoleculair therapeut is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.

 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd orthomoleculair therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

 3. Orthomoleculair therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de orthomoleculair therapeut. Bovengenoemd orthomoleculair therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 4. Orthomoleculair therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 5. Orthomoleculair therapeut is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 6. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van orthomoleculair therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.

 7. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.

 8. Orthomoleculair therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. Orthomoleculair therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

 9. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de orthomoleculair therapeut.

 10. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Orthomoleculair therapeut.

 

Art. 12. Tarieven.

 1. Orthomoleculair therapeut is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.

 2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

 3. Orthomoleculair therapeut behoudt het recht de tarieven te wijzigen.

 

Art 13.      Vrijwaring.

De cliënt vrijwaart Orthomoleculair therapeut voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Orthomoleculair therapeut toerekenbaar is. Indien Orthomoleculair therapeut uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Orthomoleculair therapeut zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Orthomoleculair therapeut, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Orthomoleculair therapeut en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

Art. 14. Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en orthomoleculair therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Art. 15. Overig.

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijden door Orthomoleculair therapeut worden gewijzigd en aangepast. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Yvette de Lint | Hormooncoach & Orthomoleculair Therapeut zijn bekendgemaakt. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops, inloopspreekuren en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven

bottom of page